Vedtægter for Kulturforeningen pakhus8

§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Kulturforeningen pakhus8. Stiftelsesår og -dato: 18.april 2013.

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg kommune.

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er at give borgerne i Præstø og omegn nogle gode kulturelle oplevelser på tværs af alder og kultur, som knytter an til samarbejde og fællesskaber også med eksisterende foreninger og handelslivet i og omkring Præstø.

§ 4. Medlemmer og frivillige

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

Stk. 2. Medlemskab kan tegnes på pakhus8 til arrangementer eller ved anden henvendelse. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse sker automatisk, hvis kontingent ikke fornys.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår for eksisterende medlemmer, og nye medlemmer kan melde sig ind løbende igennem året.

Stk. 5. Medlemmer med særlig interesse i at bidrage yderligere til foreningen med frivillig arbejdskraft kan søge om optagelse i frivilliggruppen.

Stk. 6. Optagelse i frivilliggruppen kan ske efter vurdering af bestyrelsen. Der vurderes blandt andet på foreningens behov holdt sammen med den mulige frivilliges interesser og ønsker.

Stk. 7. Frivillige optages i den lukkede facebookgruppe ”frivillig i P8”

Stk. 8. Bestyrelsen gennemgår to gange årligt friviliggruppen og vurdere den frivilliges engagement i foreningens arbejde med henblik på fastholdelse for at sikre en levende og dynamisk frivilliggruppe.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens facebookside.

Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingenter

7. Orientering om næste års budget.

8. Valg i henhold til vedtægterne.

9. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet.

Stk. 4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmøde stemmeberettigede medlemmers antal.

Stk. 5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

Stk. 2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens facebookside.

§ 7. Valg:

Stk. 1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år og optaget i frivilliggruppen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5-7 personer og 2 suppleanter.

Stk. 3. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand (evt. næstformand), og økonomiansvarlig.

Stk. 4. Ved forfald i utide, indtræder den suppleant med højeste anciennitet frem til først kommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.

Stk. 6. Alle valg, på nær revisor og revisorsuppleant, gælder for 2 år ad gangen.

§ 8. Afstemninger:

Stk. 1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

Stk. 2. Alle medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

Stk. 5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til §5.3, kan komme til behandling og afstemning.

§ 9. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

Stk. 4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§ 10. Arbejdsgrupper:

Stk. 1. Til varetagelse af de daglige praktiske opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal arbejdsgrupper, der besættes med frivillige.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger tovholder og i samråd med denne arbejdsgruppens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

§ 11. Ad hoc udvalg:

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

§ 12. Frivilliges ansvar:

Stk. 1. Frivillige skal følge de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

Stk. 2. Overholdes stk.1 ikke, kan bestyrelsen udelukke den berørte frivillige fra deltagelse i foreningens aktiviteter. Herunder medlemskab og frivilligstatus.

§ 13. Tegningsret:

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og økonomiansvarlig.

Stk. 2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 14. Kontingenter:

Stk. 1. Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.

Stk. 3. Medlemskab ophører automatisk når kontingent udløber.

Stk. 4. Kontingentet gælder som medlemskab fra indbetalingsdato og regnskabsåret ud til 31/12.

§ 15. Regnskab og revision:

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

Stk. 2. Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.

Stk. 3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest d. 28. februar og underskrives af formand, økonomiansvarlig og revisor.

Stk. 4. Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

Stk. 5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.

Stk. 6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 16. Eksklusion:

Stk. 1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere et medlem, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov optræden ved foreningens arrangementer. Hvis medlemmet er medlem af bestyrelsen, har vedkommende ikke stemmeret, i forhold til eksklusionsbeslutningen.

Stk. 2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den i §5.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 17. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen og medlemmer.

Stk. 2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlinge.

Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav.

§ 18. Foreningens opløsning:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

Stk. 2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål hjemmehørende i eller udspringende fra Vordingborg Kommune, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Her er almindeligt flertal tilstrækkeligt.

Ovenstående vedtægter foreslået og vedtaget på ordinær generalforsamling på pakhus8 onsdag den 1.september 2021.